QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG


Mục đích của QLDAXD là để kiểm soát thời gian của một dự án, chi phí và chất lượng. QLDAXD tương thích với tất cả các hệ thống phân phối dự án, bao gồm thiết kế – nhà thầu xây dựng, thiết kế xây dựng, quản lý độ an toàn và rủi ro và đối với các quan hệ đối tác. Mỗi dự án xây dựng cần một số lượng CM. Tuy nhiên, chuyên nghiệp quản lý xây dựng, hoặc QLDAXD, thường dành cho dài, quy mô lớn, chủ trương, ngân sách cao (bất động sản thương mại, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, các cơ sở công nghiệp, cơ sở hạ tầng quân sự,…), gọi là dự án vốn. Không có vấn đề thiết lập, trách nhiệm của QLDAXD là một chủ sở hữu, và làm cho một dự án nào đó thành công.

Nội dung công tác quản lý dự án

Nội dung công tác quản lý dự án bao gồm hai công việc chính là:

 • Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư;
 • Quản lý việc thực hiện dự án đầu tư

Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư gồm các công việc như:

 • Lập báo cáo đầu tư;
 • Lập dự án đầu tư;
 • Thuyết minh dự án đầu tư;
 • Lập nhiệm vụ thiết kế cơ sở;
 • Trình duyệt dự án đầu tư;
 • Báo cáo kinh tế kỹ thuật;
 • Điều chỉnh dự án đầu tư.

Quản lý việc thực hiện dự án đầu tư

a) Các chủ thể liên quan đến hoạt động quản lý dự án

Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1

b) Nội dung quản lý thực hiện dự án gồm:

 • Quản lý chất lượng;
 • Quản lý tiến độ;
 • Quản lý khối lượng;
 • Quản lý chi phí;
 • Quản lý an toàn lao động;
 • Quản lý môi trường;
 • Quản lý rủi ro…

c) Mối quan hệ của các yếu tố quản lý thực hiện dự án

Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1

Nội dung công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư Xây dựng công trình

Xét cụ thể đối với việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định như sau:

 • Quản lý việc thiết kế kỹ thuật và lập dự toán, tổng dự toán công trình;
 • Quản lý việc thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình;
 • Quản lý việc xin giấy phép xây dựng công trình;
 • Quản lý việc tuyển chọn nhà thầu và hợp đồng thực hiện dự án;
 • Quản lý thi công xây dựng công trình (quản lý về chất lượng; quản lý về tiến độ; quán lý về khối lượng; quản lý ATLĐ; quản lý vệ sinh môi trường; quản lý nhân lực và quản lý thông tin).
 • Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Quản lý rủi ro;
 • Các nội dung quản lý khác (nếu có).